Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten inzake de benaming 'A-Sport' de website www.toptennissnaren.be en de domeinnaam www.toptennissnaren.be behoren toe aan BVBA A-Sport, Lichtaartseweg 216 – bus 1, 2200 Herentals gekend onder ondernemingsnummer 0892.607.856 (hierna "A-Sport").

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle prijsoffertes van A-Sport aan de Klant, en op alle overeenkomsten tussen A-Sport en de Klant (waarvan zij ook integraal deel uitmaken), tenzij en slechts voorzover er schriftelijk van is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien A-Sport deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien deze uitgaan van de vertegenwoordigers van A-Sport, moeten, opdat ze aan A-Sport tegenstelbaar zouden zijn, door A-Sport uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd worden. De Klant verklaart kennis genomen te hebben van onze Algemene Voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

Offertes en prijzen

Offertes van A-Sport gelden, tenzij anders vermeld op de offerte zelf, slechts voor een periode van één maand. Offertes op de website zijn geldig totdat ze van de website zijn verwijderd. Afbeeldingen, verpakkingen of technische specificaties kunnen afwijken en zijn niet bindend. De vermelde/getoonde prijzen zijn in euro inclusief BTW, en exclusief eventuele andere taksen en levering. Voorbehoud wordt gemaakt voor eventuele zet-, druk- of programmeerfouten waardoor er foutieve prijsvermeldingen kunnen ontstaan. De door A-Sport vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen geldende invoerrechten en soortgelijke heffingen, uitvoerrechten in het land van oorsprong, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen, belastingen en andere overheidslasten. Indien inzake één van deze elementen een aantoonbare wijziging optreedt voor de levering, zijn wij gerechtigd de afgesproken prijzen aan te passen aan deze wijziging. Een wijziging in één of meer valuta's die een invloed heeft op onze prijzen, zal ons het recht geven de prijzen aan te passen en/of de order te annuleren.

Levering en klachten

De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden A-Sport niet. De Klant zal dan ook in geen enkel geval gerechtigd zijn op schadevergoeding indien de levering is vertraagd. Klachten betreffende zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na de levering van de betrokken goederen bij aangetekend schrijven aan A-Sport gemeld te worden. In geval van verborgen gebreken dienen deze gemeld te worden binnen de acht dagen na ontdekking ervan. De tijdige en gegronde klachten van de Klant betreffende de geleverde goederen zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde goederen, of de gebrekkige onderdelen ervan, door A-Sport, zonder dat A-Sport daarenboven tot schadevergoedingen kan gehouden zijn. Wij behouden ons steeds uitdrukkelijk het recht voor om de bestelling niet uit te voeren indien vastgesteld wordt dat de gegevens van de Klant niet volledig en/of onjuist zijn, of dat de betaling niet is uitgevoerd. Elke bestelling wordt met de nodige zorg uitgevoerd. Indien de bestelling om één of andere reden niet uitvoerbaar is, brengen wij de Klant hiervan meteen op de hoogte. Voor bestellingen van grote hoeveelheden vragen wij een voorschot van 30 % op het factuurbedrag. De bestelling zal pas uitgevoerd worden na betaling van dit voorschot. Voor verkopen (goederen) via onze website"www.toptennissnaren.be" geschiedt de betaling steeds op voorhand, met name onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling, en dit via bankoverschrijving of een ander betaalmiddel door ons aanvaard. Indien er voor de betaling kosten aangerekend worden (kredietkaart,...) kunnen deze aan de Klant aangerekend worden. Deze kosten kunnen door de klant voor het plaatsen van de bestelling geraadpleegd worden (zie onze site www.toptennissnaren.be). Door het betalen via kredietkaart wordt de Klant verondersteld akkoord te gaan met de aanrekening van deze kosten. Bij het niet ontvangen van de betaling binnen de vijf dagen na het plaatsen van de bestelling beschouwen wij de bestelling als ontbonden en behouden ons het recht voor eventueel schadevergoeding te eisen. Leveringen binnen België worden verzorgd door prosupex of een andere doch gelijkwaardige firma. In principe wordt door A-Sport geen leveringen gedaan in het buitenland, tenzij na uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord van de Klant met de kosten van transport. Leveringen en het transport gebeuren steeds op risico van de Klant. De wijze van transport en verpakking wordt steeds door A-Sport bepaald. Bestelde goederen kunnen, indien de Klant zulks bij de bestelling heeft verkozen, ook afgehaald worden. Afhaling kan gebeuren elke werkdag tussen 10.00 u. en 13.00 u. Uitzonderlijk gesloten op do 1 en vrij 2 augustus 2019.

Aansprakelijkheid

A-Sport zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door een fout van A-Sport. Indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van A-Sport tegenover de Klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan een derde van het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de geleverde goederen of diensten. A-Sport zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of voor enige andere schade of gebreken. A-Sport zal ook nooit aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit slecht of verkeerd gebruik van geleverde producten, het niet-respecteren van de nodige en geldende veiligheids- en gebruiksvoorschriften en/of het gebruik van de geleverde goederen door onbevoegden.

B.T.W.

De prijzen van A-Sport zijn steeds inclusief B.T.W. Alle andere eventueel verschuldigde taksen zijn niet inbegrepen.

Betaling

De betaling van elk gefactureerd bedrag, belastingen inbegrepen, dient contant op de factuurdatum te geschieden op de bankrekening van A-Sport zonder kosten voor A-Sport. In geval van leveringen aan niet-consumenten wordt de betalingstermijn van de wet van 2 augustus 2002 uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard. Ingeval van niet betaling op de vervaldag, zal op het factuurbedrag een verwijlsinterest verschuldigd zijn van 10 % per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Ingeval van niet-betaling zal het factuurbedrag eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 125 €, onverminderd alle andere rechten welke A-Sport kan doen gelden. A-Sport zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van A-Sport om nakoming en/of schadevergoeding van de Klant te vorderen. Zolang de Klant de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen, en te verhogen met eventuele verwijlsintresten en schadevergoeding, niet heeft betaald, blijft A-Sport eigenaar van de door haar geleverde goederen of diensten. Ingeval goederen aan A-Sport werden toevertrouwd, heeft A-Sport het recht om de teruggave van de goederen te weigeren tot integrale betaling van alle verschuldigde sommen. Een zelfs kennelijk gegronde klacht geeft de Klant niet het recht om niet tot betaling over te gaan.

Overmacht

A-Sport zal in geval van overmacht, zoals bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel van A-Sport, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege leveranciers van A-Sport, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtssituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat A-Sport in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

Niet-nakoming van verbintenissen en annulering van de bestelling

Indien de koper in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen en/of indien de koper zijn bestelling annuleert zal A-Sport gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding van 20 % van het factuurbedrag.

Gegevens

Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming. U mag A-Sport de opdracht geven Uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing.

Verkoop op Afstand en Verzakingsrecht

Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan U via onze webstek, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen U en A-Sport. Als er sprake is van een "overeenkomst op afstand" overeenkomstig artikel 77 e.v. van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten. Is zulks niet het geval, dan kan U zich niet beroepen op deze bepaling. In sommige gevallen heeft U een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden:

  • U bent consument zoals gedefinieerd in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;
  • het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor U besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd;
  • het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma;
  • de verzegeling van de software of programmatuur, of enig ander vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname, is niet verbroken;
  • het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken.

U kan zich enkel op dit verzakingsrecht beroepen, indien U dit inroept volgens de volgende formaliteiten:

  • het verzakingsrecht moet binnen de zeven werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen A-sport op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door U op te geven;
  • indien het product reeds in Uw bezit is, moet U het product binnen dezelfde termijn van 14 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op Uw kosten.

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, blijven de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.

Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen A-Sport en de Klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen. A-Sport behoudt zich het recht voor om de Klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.